8 7292 505020;

mgtukz@mail.ru

 

АИС «Platonus» для обучающихся дистанционного обучения

Для получения доступа к учебным материалам в АИС «Platonus» необходимо:

Зайти на сайт www.kazmu.kz  и открыть соответствующую вкладку Platonus, или войти непосредственно через браузер, путем ввода адреса 88.151.182.130.

В открывшемся окне следует выбрать язык и ввести логин и пароль (выдается в центре обслуживания обучающихся), нажать «Войти». Откроется стартовая страничка Вашего личного кабинета.

 

Главное меню

Для вас представлены: учебная аудитория, журнал, расписание, индивидуальный учебный план, календарь, транскрипт, апелляции, параметры авторизации и анкетирование.


- В разделе «Учебная аудитория» - вы увидите весь перечень дисциплин семестра.

- Ссылка «Журнал» позволяет увидеть Ваши оценки по дисциплинам семестра.

- В разделе «Индивидуальный учебный план» приведены дисциплины и ведущие преподаватели.

- По ссылке «Календарь» можно ознакомиться со сроками семестра и сдачи контрольных заданий. Сроки сдачи контрольных заданий приурочены к рубежному контролю, который заканчивается соответственно на 15 неделе. После успешной сдачи рубежного контроля, обучающийся допускается к экзамену. Сроки экзаменов также приведены в Календаре.

В пользовательском блоке (в правом верхнем углу) Вам будут доступны следующие действия:

- Библиотека

- Параметры авторизации

- Сообщения

- Обращение к консультантам

- Выход

В разделе «Сообщения» вы можете отправлять сообщения  и выполненные задания преподавателям.Для того чтобы преподаватель получил ваше сообщение необходимо заполнить все строки данной страницы.

Ссылка УМКД (учебно-методический комплекс дисциплины)

Здесь приведены учебные материалы для самостоятельной подготовки и сдачи контрольных заданий по дисциплинам, указанным в ссылке «Индивидуальный учебный план» на текущий семестр.

Прежде, чем приступить к изучению, сверьте наличие УМКД с перечнем дисциплин, приведенных в индивидуальном учебном плане.

В УМКД входят конспекты лекций, материалы практических или лабораторных работ, самостоятельной работы и контрольных заданий, вопросы для самопроверки и тестирования.

В разделе «Транскрипт» вы можете ознакомиться со своими оценками за весь период обучения.

В разделе «Параметры авторизации» вы можете поменять логин и пароль.

Подробное руководство доступно для ознакомления в электронной библиотеке АИС «Platonus» в своей личной странице.


Қашықтықтан оқыту білім алушыларына арналған "Platonus" ААЖ

"Platonus" ААЖ оқу материалдарына қол жеткізу үшін:
Сайтқа кіру www.kazmu.kz және тиісті Platonus қойындысын ашу немесе 88.151.182.130 мекенжайын енгізу арқылы тікелей браузер арқылы кіру.

Ашылған терезеде тілді таңдап, логин мен парольді енгізу керек (білім алушыларға қызмет көрсету орталығында беріледі), "кіру"батырмасын басу керек. Жеке кабинетіңіздің бастапқы беті ашылады.

 

Негізгі мәзір

Сіздер үшін: оқу аудиториясы, журнал, сабақ кестесі, Жеке оқу жоспары, күнтізбе, транскрипт, апелляция, авторизация параметрлері және сауалнама.


- "Оқу аудиториясы" бөлімінде семестр пәндерінің барлық тізімін көресіз.

- "Журнал" сілтемесі семестр пәндері бойынша Сіздің бағаларыңызды көруге мүмкіндік береді.
- "Жеке оқу жоспары" бөлімінде пәндер мен жетекші оқытушылар келтірілген.
- "Күнтізбе" сілтемесі бойынша семестр және бақылау тапсырмаларын тапсыру мерзімдерімен танысуға болады. Бақылау тапсырмаларын тапсыру мерзімі аралық бақылауға орайластырылған, ол 15 аптада аяқталады. Межелік бақылауды сәтті тапсырғаннан кейін білім алушы емтиханға жіберіледі. Емтихан мерзімі күнтізбеде де көрсетілген.
Пайдаланушы блогында (оң жақ жоғарғы бұрышта) келесі әрекеттер қолжетімді болады:
- Кітапхана
- Авторизациялау параметрлері
- Хабарлама
- Кеңесшілерге жүгіну
- Шығу
"Хабарлар" бөлімінде сіз оқытушыларға хабарламалар мен орындалған тапсырмаларды жібере аласыз.Оқытушы сіздің хабарламаңызды алу үшін осы беттің барлық жолдарын толтыру қажет.
ПОӘК сілтемесі (пәннің оқу-әдістемелік кешені)
Мұнда ағымдағы семестрге "Жеке оқу жоспары" сілтемесінде көрсетілген пәндер бойынша өзіндік дайындық және бақылау тапсырмаларын тапсыру үшін Оқу материалдары келтірілген.
Оқуға кіріспес бұрын, жеке оқу жоспарында көрсетілген пәндер тізімімен ПОӘК бар болуын салыстырыңыз.
ПОӘК-ға дәрістер конспектісі, практикалық немесе зертханалық жұмыстар материалдары, өзіндік жұмыс және бақылау тапсырмалары, өзін-өзі тексеру және тестілеу сұрақтары кіреді.
"Транскрипт" бөлімінде сіз барлық оқу кезеңіндегі бағалармен таныса аласыз.
"Авторландыру параметрлері" бөлімінде сіз логин мен парольді өзгерте аласыз.
Толық басшылық өзінің жеке бетінде "Platonus" ААЖ электрондық кітапханасында танысу үшін қол жетімді.


AIS "Platonus" for distance learning students

To get access to educational materials in AIS "Platonus", you must:
Go to the site www.kazmu.kz and open the corresponding Platonus tab, or log in directly through the browser by entering the address 88.151.182.130.
In the window that opens, select the language and enter your username and password (issued in the student service center), click "Log in". The start page of Your personal account opens.

 

Home menu
You will find the following information: classroom, journal, schedule, individual curriculum, calendar, transcript, appeals, authorization parameters, and questionnaires.


- In the section "Classroom" - you will see the entire list of disciplines of the semester.
- The "Journal" link allows you to see your grades in the semester's disciplines.
- In the section "Individual curriculum" there are disciplines and leading teachers.
- Click on the "Calendar" link to view the terms of the semester and the completion of control tasks. Deadlines for passing control tasks are timed to the boundary control, which ends at 15 weeks, respectively. After successfully passing the boundary control, the student is allowed to take the exam. Exam dates are also shown in the Calendar.
In the user block (in the upper-right corner) The following actions will be available to you:
- Library
- Authorization parameter
- Information
- Contacting consultants
- Exit
In the "Messages" section, you can send messages and completed tasks to teachers.In order for the teacher to receive your message, you must fill in all the lines on this page.
Link umkd (educational and methodological complex of the discipline)
Here are educational materials for self-preparation and passing control tasks in the disciplines listed in the link "Individual curriculum" for the current semester.
Before embarking on the study, verify the availability of teaching materials with the list of subjects given in the individual study plan.
The umkd includes lecture notes, materials for practical or laboratory work, independent work and control tasks, questions for self-checking and testing.
In the "Transcript" section, you can find your grades for the entire training period.
In the "authorization Parameters" section, you can change your username and password.
A detailed guide is available for review in the electronic library of the AIS "Platonus" on your personal page.