8 7292 505020;

mgtukz@mail.ru

Библиотека АГТУ

АГТУ Кітапханасы

Library of AHTU

Библиотека является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Работа библиотеки направлена на решение задач по формированию всесторонне развитой личности обучающихся, оказание помощи в подготовке квалифицированных и востребованных на рынке труда специалистов и научных кадров.

Главной целью деятельности библиотеки является удовлетворение информационными потребностями пользователей высшего образования – от обучающихся, получающих образование до преподавателей и сотрудников, осуществляющих образовательную и научную деятельность.
 Библиотечное обслуживание читателей организовано на абонементе, в читальном и электронном зале.
Кітапхана білімді тарату, рухани және интеллектуалды қарым-қатынас, мәдениет орталығы болып табылады. Кітапхана жұмысы білім алушылардың жан-жақты дамыған тұлғасын қалыптастыру бойынша міндеттерді шешуге, білікті және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандар мен ғылыми кадрларды дайындауға көмек көрсетуге бағытталған.

Кітапхана қызметінің басты мақсаты жоғары білімді пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады – білім алатын білім алушылардан бастап білім беру және ғылыми қызметті жүзеге асыратын оқытушылар мен қызметкерлерге дейін.
Оқырмандарға кітапханалық қызмет көрсету абонементте, оқу және электронды залда ұйымдастырылған.
The library is a center for spreading knowledge, spiritual and intellectual communication, and culture. The library's work is aimed at solving the problems of forming a well-developed personality of students, providing assistance in training qualified and in-demand specialists and scientific personnel in the labor market.

The main goal of the library is to meet the information needs of users of higher education-from students receiving education to teachers and employees engaged in educational and scientific activities.
Library services for readers are organized on a subscription basis, in the reading and electronic halls.